Stående Byggepanel

Emnedagbøger

For hvert emne der fremlægges på panelmøder, og hvor deltagerne videndeler om egne initiativer til afklaring heraf, etableres der en emnedagbog. I emnedagbøgerne indsættes uddrag fra panelmøder, hvor emnet og tilhørende egne initiativer har været fremlagt og drøftet, så man kan få et overblik og en status over emnet. Emnedagbøgerne kan frit videreformidles med angivelse af kilden ’Stående Byggepanel aktuel emnedagbog’ og navn på aktuel indlægsholder. Panelet opfordrer til, at man i en videreformidling medvirker til at forbedre byggeriet og ikke miskrediterer produkter, personer eller virksomheder, som er panelets formål.Emnedagbog 1: MgO-plader på facader og fugtproblemer

Facadeplade I 2015 udsendte Byggeskadefonden rapporten ’MgO-plader, undersøgelser af problemer med fugt og korrosion’, som forklarede om problemer med fugtskader på denne type vindspærre. Den generelle problemstilling blev drøftet på møde i Trafik- og Byggestyrelsen den 8/10 2015, og det gav anledning til etableringen af Stående Byggepanel i 2016. Som baggrund for Stående Byggepanel blev der i 2015-16 udarbejdet to notater om CE-mærkning af byggevarer til klimaskærmen, som beskriver generelle problemstillinger fra sælgerside og fra køberside.

Emnedagbog 1: MGO-PLADER PÅ FACADER OG FUGTPROBLEMER (pdf)

 


Emnedagbog 2: Kollaps af store gitterspær over butiksbygninger

Tagkollaps i spuermarkedDen 2/4 2016 kollapsede store trægit-terspær over Nettobutik i Dronning-mølle. Det var det fjerde kollaps af store trægitterspær over butiksbygnin-ger, som der er kendskab til. Sagerne er blevet analyseret og beskrevet i rap-porter og drøftet med Trafik- og Bygge-styrelsen (TBST). TBST har informeret kommuner og spærfabrikker, og Træ-information har overblik over situatio-nen. BYG-ERFA har udgivet et 2-si-ders erfaringsblad. TBST har udarbejdet en vejledningspjece, og TræInfo har udbygget TBST-pjecen i en TRÆfakta og håndbog i samarbejde med Spærfor-eningen. TBST har udgive en pjece om stålrammer og opdatere pjecen om fo-rebyggelse af skader fra naturlaster så som vind- og snelast. Tilbageblik 2021: Manglende afstivning er årsagen. Ofte fravælger bygherren statisk rådgivning og tilsyn. Der er formidlet meget, men det tager lang tid at udbrede.

Emnedagbog 2: Kollaps af trægitterspær (pdf)

 


Emnedagbog 3: Kollaps af betonaltaner

AltankollapsDen 31/7-2016 kollapsede en af fire ældre betonaltaner på ældre ejendom i Nykøbing Falster, og seks unge mennesker faldt 4 meter ned. Der var ingen synlige advarsler på kollapset inden ulykken. Vi står nok med flere farlige eksempler rundt om i landet, idet det er en udbredt konstruktion. Altanen er bygget ud fra en generel vejledning fra 1948, hvor et I-profil er forankret gennem hulmuren ind i træbjælkelaget og omstøbt med beton. Der har i 80’erne været kollaps af samme type altan, hvor flere personer kom til skade. Der blev dengang lavet BYG-ERFA blad 791120 og BPS rapporter med vejledning i reparationer. På efterfølgende panelmøder er opfølgende initiativer drøftet og referater herom er sammendraget i emnedagbogen.

Emnedagbog 3: Kollaps af betonaltaner (pdf)

 

Emnedagbog 4: Genbrugsplast i dampspærrer

PE-membraner i søgelyset På arbejdsgruppemøde i SBi-projekt ’Behov for dampspærre i lofter - Dalo’ blev fordelene ved brug af genbrugsplast i dampspærrer drøftede. Ingen drøftede dog evt. negative konsekvenser, hvorfor en artikel i Licitation rejste spørgsmålet ”Har vi styr på det?”. Det gav anledning til en del debat, og nogle deltagere i Stående Byggepanel ønskede at se nærmere på.

Emnedagbog 4: Genbrugsplast i dampspærrer (pdf)

 

Emnedagbog 5: Brandhæmmede træprodukter

PE-membraner i søgelyset På panelmøde 2 havde Teknologisk Institut og Træinformation ønsket at fremlægge emnet ’Dokumentation og anvendelse af brandhæmmede træprodukter’ til drøftelse mellem deltagerne. Det drejer sig både om træprodukter, som er anvendt som udvendig beklædning og som undertag i tagrum.
Det er svært at få ældningsdata til at stemme, og der er behov for mere viden. De andre nordiske lande har de samme problemer.

Emnedagbog 5: Brandhæmmede træprodukter (pdf)

 

Emnedagbog 6: Udtræk fra tilstandsrapporter i Huseftersyn

PE-membraner i søgelyset På panelmøde 2 blev Huseftersynsordningen (HE) ny deltager i Stående Byggepanel, og de ønskede at give et indlæg om ’Erfaringer med besigtigelse af gamle bygninger ved huseftersyn’ samt drøfte bedre udnyttelse af erfaringerne med de andre deltagere i Stående Byggepanel. HE udsendte på panelmøde 3 en opfordring til samarbejde om ’Udtræk fra tilstandsrapporter i Huseftersyn til fælles gavn’. Flere deltagere gav HE tilsagn om samarbejde. HE gav på panelmøde 4 og 6 en status over arbejdet, som omfatter en opdatering af deres database og en kategorisering af fejl inkl. nyt HE-program, tilstandsrapport og brugerrapport. Næste trin er udgivelse af erfaringer i en årsrapport for Huseftersyn som fx er inspireret af Byggeskadefonden. På panelmøder er opfølgende initiativer drøftet, og referater herom er sammendraget i emnedagbogen.

Emnedagbog 6: Udtræk fra tilstandsrapporter i Huseftersyn (pdf)

 

Emnedagbog 7: Højhusbrand i London og danske perspektiver

Greenfell Tower i brandPå panelmøde 3 fremlagde Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) på opfordring de foreløbige erfaringer fra branden den 14/6-2017 i højhuset Greenfell Tower i London. På kort tid spredte branden sig lodret til alle overliggende etager, men branden bredte sig samtidig også sideværts på facaden og ind i bygningen, hvor flere lejligheder blev antændt. Ved branden omkom 80 mennesker, og et 2-cifret antal savnes stadig i 2017. Højhuset blev renoveret i 2014-16. Brandårsagen var en kombination af flere fejl. Man er i England ved at revurdere reguleringen, og der er ved at blive lavet en uvildig undersøgelse, som ikke er offentliggjort. Når den er klar forventes en offentlig høring.

Emnedagbog 7: Højhusbrand i London og danske perspektiver (pdf)

 

Emnedagbog 8: TOR-sagen, nye SBi-anvisninger og ATF

Tag med tagpapPå panelmøde 3 fremlagde BUILD emnet første gang. Baggrunden var Konkurrencerådets fokus på bl.a. TOR (Tagpapbranchens Oplysningsråd), og den afgørelse som de offentliggjorde den 31/5-2017, hvor TOR blev påbudt at ophæve samtlige TOR-anvisninger. BUILD har på den baggrund igangsat arbejdet med 3 nye SBi-anvisninger om membraner til tagdækning. De har også afholdt et temamøde om Alment Teknisk Fælleseje (ATF) den 8/11-2017. På panelmøde 4 blev kort orientering om status på projektet, og TI orienterede om et morgenmøde den 8/5-2018 om the missing link. Nærmere information hos BUILD og TI samt under emne 1 ved BSF og BvB. Fra panelmøde 7 er ATF vist i emne16dagbogen.

Emnedagbog 8: TOR-sagen, nye SBi-anvisninger og ATF (pdf)

 

Emnedagbog 9: Genbrug af gamle mursten og miljøvaredeklarering

På panelmøde 4 blev emnet fremlagt første gang, idet der var et ønske om en videndeling om de generelle principper for gamle mursten i nyt murværk, herunder hvordan en miljøvaredeklaration ses i sammenhæng med andre byggevareegenskaber, samt hvordan de spiller sammen med krav, beskrivelser, udførelse og vedligeholdelse af nyt murværk med gamle mursten. Udgangspunktet er EPD Danmarks miljøvaredeklaration af genbrugte mursten fra Gamle Mursten ApS i 2017, men videndelingen drejer sig ikke op den aktuelle deklarering af genbrugte mursten, men om de generelle principper.

Emnedagbog 9: Genbrug af gamle mursten og miljøvaredeklarering (pdf)

 

Emnedagbog 10: Vægge af porebetonblokke med thaumasitdannelse

Væg med porebetonPå panelmøde 5 blev emnet fremlagt første gang med baggrund i erfaringer fra Teknologisk Institut (TI). I forbindelse af kundesager har TI konstateret skader på vægge af porebetonblokke, hvor pudsen faldt af, og hvor fugerne mister deres styrke og faldt ud. Pga. skadernes omfang og alvorlighed har TI valgt at fremlægge erfaringerne for panelet som en tidlig advarsel (Early warning) til byggeriet. Umiddelbart ser årsagen ud til at være en uønsket thaumasitdannelse i fuger og puds. TI kan pt ikke drage en endelig konklusion, men har givet nogle foreløbige anbefalinger. På efterfølgende panelmøder er opfølgende initiativer drøftet og referater herom er sammendraget i emnedagbogen.

Emnedagbog 10: Vægge af porebetonblokke med thaumasitdannelse (pdf)

 

Emnedagbog 11: Tørt indeklima og svindrevner

Svindrevne i en køkkenlågePå panelmøde 5 blev emnet fremlagt første gang, og det tog udgangspunkt i en medlemsundersøgelse i Dansk Byg-geri. Det drejer sig fx om revner i trægulve og køkkenlåger af massivt træ. Der er bl.a. set store svindrevner i huse med ventilationsanlæg med varmegenvinding. Omfang, karakter, årsager og forebyggelse forsøges afdækket i videndelingen mellem paneldeltagerne. Der kan være behov for nye vejledninger til håndværkere og andre eller bedre udbredelse af eksisterende vejledninger.

Emnedagbog 11: Tørt indeklima og svindrevner (pdf)

 

Emnedagbog 12: Fibre fra udskiftning af asbesttage

Mand arbejder på taget af et parcelhus for at udskifte tagpladerneBygningsreglementet og Arbejdstilsynet stiller krav og giver anvisninger til håndtering af asbest ved udskiftning af asbesttage, så man undgår forurening af indeklimaet, arbejdsmiljøet og omgivelsen. Fagpressen har vist flere eksempler på, at disse krav ikke følges, og paneldeltagere har lignende eksempler og spørgsmål fra deres bagland om praksis og ansvar. Paneldeltagere har på panelmøde 6 ønsket at drøfte problemstillinger med formidling af regler og krav til byggeparter og bygherrer samt at se på om, hvordan kravene overholdes i praksis. På efterfølgende panelmøder er opfølgende initiativer drøftet og referater herom er sammendraget i emnedagbogen.

Emnedagbog 12: Fibre fra udskiftning af asbesttage (pdf)

 

Emnedagbog 13: Egenskaber for EPS-beton i gulve mv.

Hænder der arbejder med installationer i et støbt gulvNogle entreprenører er begyndt at bruge beton med EPS-granulat som tilslag til bl.a. udstøbning omkring installationer i undergulve. Der har været nogle sager, hvor man har rejst spørgsmål om styrken, smeltning af EPS, indeklimaproblemer, blanderecept og dokumentation. Paneldeltagere har på panelmøde 6 ønsket at få emnet belyst og få en dialog om evt. problemstillinger, og om de evt. kan bidrage med løsninger. På efterfølgende panelmøder er opfølgende initiativer drøftet og referater herom er sammendraget i emnedagbogen.

Emnedagbog 13: Egenskaber for EPS-beton i gulve mv. (pdf)

 

Emnedagbog 14: Brandegenskaber for lette vådrumsplader

Snit af opbygningen af gulv og væg på et badeværelseI badeværelser kan der på gulve og vægge bruges lette byggeplader som underlag for fx fliser, som har forskellige egenskaber og holdbarheder. Paneldeltagere har på panelmøde 6 ønsket at drøfte disse materialers brandri-siko og deres holdbarbed, idet man er i tvivl om nogle produkter har en øget risiko eller mangler dokumentation.

 

Emnedagbog 14: Brandegenskaber for lette vådrumsplader (pdf)

 

Emnedagbog 15: Kontrol og dokumentation af byggerier

Stak af bøger og ringbindPå panelmøde 2 og 3 i 2016 er bl.a. drøftet emner som ’Kollaps af gitterspær over Nettobutik i Dronningmølle’ (Emne 2) og ’Kollaps af betonaltan i Nykøbing Falster’ (Emne 3). Behandlingen af disse og senere emner viser, at der ofte er mangler i kontrol og dokumentation af byggesagen på aktuelle områder.

Emnedagbog 15: Kontrol og dokumentation af byggerier (pdf)

 

Emnedagbog 16:Alment Teknisk Fælleseje (ATF) i byggeriet

Sikkerhedshjelm på en byggepladsPå panelmøde 3 blev emne 8 om TOR-sagen og alment teknisk fælleseje (ATF) fremlagt for første gang. Det havde baggrund i, at Konkurrencerådet påbød Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) at ophæve deres TOR-anvisninger. Det medførte, at deltagerne på panelmøde 3 og 4 fremlagde oplæg og havde dialoger om ATF med afsæt i TOR-sagen. På andre emner var ATF også en væsentlig faktor, og deltagerne udtrykte derfor interesse for at finde en fælles forståelse for ATF på tværs af panelets emner.

Emnedagbog 16: Alment Teknisk Fælleseje (ATF) i byggeriet (pdf)

 

EMNEDAGBOG 17:Modulbyggeri af præfabrikerede rumelementer

Anvendelsen af præfabrikerede rumelementer til modulbyggeri er under fremdrift i Danmark. Det sker primært ved opførelse af almene boliger, men anvendelsen er også på vej ind i det private boligbyggeri og i institutionsbyggeri. Modulerne produceres både i Danmark og udlandet. Et forsikringsselskab har konstateret en bekymrende tendens i de forsikringsmæssige følgeskader. De aktuelle skader er ikke unikke for modulbyggeri, men ses i alle typer byggerier. Men erfaringerne fra eftersyn af 4 anmeldte forsikringsskader viser, siger forsikringsselskabet, at følgeskaderne er væsentligt større end for andre byggerier.

Emnedagbog 17: Modulbyggeri af præfabrikerede rumelementer

 

EMNEDAGBOG 18:Brandrisiko på tage og facader med solcellepane-ler

Innovationsfonden har vurderet mange ansøgninger om forbedring, effektivisering og anvendelsesorien-teret nytænkning af bygningsintegrerede solcellepaneler (BIPV’er) og kombinerede paneler. De balancerer typisk i spændingsfeltet mellem udvendig bygningsdel med tilhørende krav til brandtekniske egenskaber og opsat ’maskindel’ uden på facaden og taget. Det vurderes, at der fx kan være udfordringer med manglende brandteknisk afprøvning, forringet muligheder for brandslukning samt sprængning og nedstyrtning ved brand. I stort set alle ansøgninger er de brandtekniske aspekter negligeret, og man kan spørge: På hvilke grundlag vil store tag- og facadedele med solcellepaneler nu og i fremtiden blive brandteknisk godkendt?

Emnedagbog18: Brandrisiko på tage og facader med solcellepaneler

 

EMNEDAGBOG 19:Formidling af svigtdatabaser og spild

AAU Build arbejder pt. på at genskabe og udvide Svigtdatabasen fra 2006 i et nyt projekt. Her vil man fra forskellige databaser indsamle opgørelser over mængden af fejl, svigt, mangler og spild i byggeriet og belyse de mest hyppige forekomster, deres årsager samt klimamæssige og økonomiske konsekvenser. Datagrundlag skal kunne opdateres efter behov, så byggeriet kan følge udviklingen af bl.a. svigt og kontrollere den forventede effekt af tiltag. Flere af deltagerne i Stående Byggepanel er deltagere i projektets følgegruppe.

Emnedagbog 19: Formidling af svigtdatabaser og spild

 

EMNEDAGBOG 20:Byg- og regulerbar radonsikring i praksis

Der er risiko for, at radonsikringen ikke udføres korrekt, og at man undlader at udføre en radonsikring fx pga. manglende viden, fordi man ikke tør få radonniveauet målt, eller fordi det er dyrt og usikkert at løse. Det er bl.a. erfaret, at mange entreprenører ikke vil konfronteres med kvalitetssikring- og dokumentationskrav af deres arbejde pga. af nervøsitet for ’oplysningspligt’, eller de mener, at det ikke er deres ansvar. Plastindustrien/EPS-branchen foreslår, at disse forhold kan afhjælpes og forebygges gennem samarbejde, fælles vejledninger og obligatoriske kvalitetssikring, som kan virke som alment teknisk fælleseje.

Emnedagbog 20: Byg- og regulerbar radonsikring i praksis
 


EMNEDAGBOG 21:Markedsovervågning af byggevarer

Videndeling om markedsovervågning af byggevarer er en væsentlig indsats i panelet, som kan bidrage til at forebygge serieskader og forbedre byggeriet, og som opfylder panelets arbejdsgrundlag. Samtidig bidrager markedsovervågningen af byggevarer til panelets tværfaglige udviklingsaktivitet, og det kan bruges i andre emner til analyser og læring. Markedsovervågning af byggevarer kan både ses fra sælger- og købersiden. Videndelingen kan både omhandle offentlig, sælgers, købers og uvildig 3. parts markedsovervågning, og hvordan den gennemføres, formidles og bidrager til et bedre byggeri, som kan formidles åbent.

Emnedagbog 21: Markedsovervågning af byggevarer

 

EMNEDAGBOG 22: Svigt af tandplader i trægitterspær af byggevarer

Der er inden for de seneste år observeret fire tilfælde af tage i Danmark, hvor tandplader i trægitterspær kryber ud som vist på billedet. Nogle tilfælde er endda værre, hvor sikkerheden i høj grad er kompromitteret, hvis der fx kommer væsentlig snelast. Tandplader, der kryber ud, er ikke noget der normalt sker, så det antages, at det fx kan hænge sammen med mangelfulde ventilation, den mørke tagbeklædning og løbende bevægelser i træ og tandplader. Der er behov for at følge op på emnet fx med at etablere et nærmere samarbejde om analyse og udbredelse af erfaringer. 


Emnedagbog 22: Svigt af tandplader i trægitterspær af byggevarer


Emnedagbog 23: Puds på udvendig facadeisolering

Ved de fleste eftersyn af puds på udvendig facadeisolering hos Byggeskadefon-den (BSF) har der vist sig problemer. BSF har vanskeligt ved at se en løsning på problemerne. Se BSF-artikel fra 15/5 2019 ’Stigende antal skader ved brug af puds på’. BSF skriver heri bl.a., at pudsen på udvendig isolering er en grundlæggende risikobehæftet disponering, og at der ikke findes brugbare vurderinger af levetider på klimaskærme udført som udvendig puds på facadeisolering. 

Emnedagbog 23: Puds på udvendig facadeisolering

 

Emnedagbog 24: Grønne tagløsninger

Emnet blev foreslået af BSF ved indlæg på panelmøde den 18/5 2022. BSF har konstateret, at de grønne tagløsninger udføres nogle gange meget kompliceret med hensyn til geometri og installationer, og at fonden ser en risiko for omfattende skader på længere sigt. På bygningsfysikdag 2022 blev grønne tagløsninger præsenteret. ETA-Danmark har udarbejdet Teknisk Godkendelse af Anvendelse (TGA) for henholdsvis membraner og gromedier, og de har udarbejdet et sæt godkendelseskriterier på foranledning af typehusproducent.

Emnedagbog 24: Grønne tagløsninger