AAU logo

Stående Byggepanel

Emnedagbøger

For hvert emne der fremlægges på panelmøder, og hvor deltagerne videndeler om egne initiativer til afklaring heraf, etableres der en emnedagbog. I emnedagbøgerne indsættes uddrag fra panelmøder, hvor emnet og tilhørende egne initiativer har været fremlagt og drøftet, så man kan få et overblik og en status over emnet.

Emnedagbog 1: CE-mærkning af byggevarer

Facadeplade I 2015 udsendte Byggeskadefonden rapporten ’MgO-plader, undersøgelser af problemer med fugt og korrosion’, som forklarede om problemer med fugtskader på denne type vindspærre. Den generelle problemstilling blev drøftet på møde i Trafik- og Byggestyrelsen den 8/10 2015, og det gav anledning til etableringen af Stående Byggepanel i 2016. I baggrunden for Stående Byggepanel i 2015-16 blev der udarbejdet to notater om CE-mærkning af byggevarer til klimaskærmen, som beskriver generelle problemstillinger fra sælgerside og fra køberside. På efterfølgende panelmøde 1-4 orienterede deltagerne om deres afledte ini-tiativer til afklaring af problemstillingerne. Nærmere information kan fås hos: BYG-ERFA, SBi/AAU København, TI, BSF og BvB samt specifikke henvisnin-ger i de enkelte indlæg, som ses i efterfølgende referater fra de aktuelle panel-møder.

Emnedagbog 1: CE-mærkning af byggevarer (pdf)

 

Emnedagbog 2: Kollaps af trægitterspær

Tagkollaps i spuermarkedDen 2/4-2016 kollapsede store trægitterspær over Nettobutik i Dronningmølle. Det var det fjerde kollaps af store trægitterspær over butiksbygninger, som der er kendskab til. Sagerne er blevet analyseret og beskrevet i rapporter og drøftet med Trafik- og Byggestyrelsen (TBST). TBST har informeret kommuner og spærfabrikker, og Træinformation har overblik over situationen. BYG-ERFA har udgivet et 2-siders erfaringsblad. TBST har udarbejdet en vejledningspjece, og TræInfo har udbygget TBST-pjecen i en TRÆfakta og håndbog i samarbejde med Spærforeningen. TBST vil også udgive en pjece om stålrammer og opda-tere pjecen om forebyggelse af skader fra naturlaster så som vind- og snelast. Den 6/11-2016 sket et tagkollaps på Rørbækhallen i Hinnerup, hvor to stålspær kollapsede jf. rapport fra Alectia. TBST har bestil udredningsrapport fra AUC.

Emnedagbog 2: Kollaps af trægitterspær (pdf)

 

Emnedagbog 3: Kollaps af betonaltaner

AltankollapsDen 31/7 2016 kollapsede en af fire ældre betonaltaner på ældre ejendom i Nykøbing Falster, og seks unge mennesker faldt 4 meter ned. Der var ingen synlige advarsler på kollapset inden ulykken. Vi står nok med flere farlige eksempler rundt om i landet, idet det er en udbredt konstruktion. Altanen er bygget ud fra en generel vejledning fra 1948, hvor et I-profil er forankret gennem hulmuren ind i træbjælkelaget og omstøbt med beton. Der har i 80’erne været kollaps af samme type altan, hvor flere personer kom til skade. Der blev dengang lavet BYG-ERFA blad 791120 og BPS rapporter med vejledning i reparationer. Trafik- og Byggestyrelsen har udsendt vejledning, BYG-ERFA har udsendt revideret BYG-ERFA blad, og TI har igangsat nyt projekt ’Sikker altan’.

Emnedagbog 3: Kollaps af betonaltaner (pdf)

 

Emnedagbog 4: Genbrugsplast i dampspærrer

PE-membraner i søgelyset På arbejdsgruppemøde i SBi-projekt ’Behov for dampspærre i lofter - Dalo’ blev fordelene ved brug af genbrugsplast i dampspærrer drøftede. Ingen drøftede dog evt. negative konsekvenser, hvorfor en artikel i Licitation rejste spørgsmålet ”Har vi styr på det?”. Det gav anledning til en del debat, og nogle deltagere i Stående Byggepanel vil se nærmere på spørgsmålet, som fx kunne ses som mangler i dokumentationen, som det var gældende i MgO-sagen (se emne 1). SBi har igangsat en analyse af levetid af PE-membraner anvendt i klima-skærm, som gennemføres 2017-20, og hvor 10 forskellige leverancer afprøves.

Emnedagbog 4: Genbrugsplast i dampspærrer (pdf)

 

Emnedagbog 5: Brandhæmmede træprodukter

PE-membraner i søgelyset På panelmøde 2 havde Teknologisk Institut og Træinformation ønsket at frem-lægge emnet ’Dokumentation og anvendelse af brandhæmmede træprodukter’ til drøftelse mellem deltagerne. Nærmere information om emnet kan fås ved henvendelse til dem.

 

 

Emnedagbog 5: Brandhæmmede træprodukter (pdf)

 

Emnedagbog 6: Udtræk fra tilstandsrapporter i Huseftersyn

PE-membraner i søgelyset På panelmøde 2 er Sikkerhedsstyrelsen (SIK) blevet ny deltager i Stående Byggepanel, og de har ønsket at give et indlæg om ’Erfaringer med besigtigelse af gamle bygninger ved huseftersyn’ samt drøfte bedre udnyttelse af erfaringerne med de andre deltagere i Stående Byggepanel. SIK udsendte på panelmøde 3 en opfordring til samarbejde om ’Udtræk fra tilstandsrapporter i Huseftersyn til fælles gavn’. Flere deltagere gav SIK tilsagn om samarbejde. SIK gav på panelmøde 4 en status over arbejdet, som omfatter en opdatering af deres database og en kategorisering af fejl inkl. nyt HE-program, tilstandsrapport og brugerrapport. Næste trin er udgivelse af erfaringer i en årsrapport for Huseftersyn som fx er inspireret af Byggeskadefonden. Nærmere information kan fås hos Huseftersyn og Sikkerhedsstyrelsen.

Emnedagbog 6: Udtræk fra tilstandsrapporter i Huseftersyn (pdf)

 

Emnedagbog 7: Højhusbrand i London og danske perspektiver

Greenfell Tower i brandPå panelmøde 3 fremlagde Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) på opfordring de foreløbige erfaringer fra branden den 14/6 2017 i højhuset Greenfell Tower i London. På kort tid spredte branden sig lodret til alle overliggende etager, men branden bredte sig samtidig også sideværts på facaden og ind i bygningen, hvor flere lejligheder blev antændt. Ved branden omkom 80 mennesker, og et 2-cifret antal savnes stadig i 2017. Højhuset blev renoveret i 2014-16. Brandårsagen var en kombination af flere fejl. Man er i England ved at revurdere reguleringen, og der er ved at blive lavet en uvildig undersøgelse, som ikke er offentliggjort. Når den er klar forventes en offentlig høring.

Emnedagbog 7: Højhusbrand i London og danske perspektiver (pdf)

 

Emnedagbog 8: Alment teknisk fælleseje og perspektiver af TOR-sagen

Tag med tagpapPå panelmøde 3 fremlagde SBi/AAU emnet første gang. Baggrunden var Konkurrencerådets fokus på bl.a. TOR (Tagpapbranchens Oplysningsråd), og den afgørelse som de offentliggjorde den 31/5 2017, hvor TOR blev påbudt at ophæve samtlige TOR-Anvisninger. SBi har på den baggrund igangsat arbejdet med 3 nye anvisninger om membraner til tagdækning. De har også afholdt et temamøde om Alment Teknisk Fælleseje (ATF) den 8/11 2017. På panelmøde 4 blev kort orientering om status på projektet, og TI orienterede om et morgenmøde den 8/5 2018 om the missing link. Nærmere information hos SBi og TI samt under emne 1 ved BSF og BvB.

Emnedagbog 8: Alment teknisk fælleseje og perspektiver af TOR-sagen (pdf)

 

Emnedagbog 9: Genbrug af gamle mursten og miljøvaredeklarering

På panelmøde 4 blev emnet fremlagt første gang, idet der var et ønske om en videndeling om de generelle principper for gamle mursten i nyt murværk, herunder hvordan en miljøvaredeklaration ses i sammenhæng med andre byggevareegenskaber, samt hvordan de spiller sammen med krav, beskrivelser, udførelse og vedligeholdelse af nyt murværk med gamle mursten. Udgangspunktet er EPD Danmarks miljøvaredeklaration af genbrugte mursten fra Gamle Mursten ApS i 2017, men videndelingen drejer sig ikke op den aktuelle deklarering af genbrugte mursten, men om de generelle principper.

Emnedagbog 9: Genbrug af gamle mursten og miljøvaredeklarering (pdf)

 

Emnedagbog 10: Vægge af porebetonblokke med thaumasitdannelse

Væg med porebetonPå panelmøde 5 blev emnet fremlagt første gang med baggrund i erfaringer fra Teknolo-gisk Institut (TI). I forbindelse af kundesager har TI konstateret skader på vægge af pore-betonblokke, hvor pudsen faldt af, og hvor fu-gerne mister deres styrke og faldt ud. Pga. skadernes omfang og alvorlighed har TI valgt at fremlægge erfaringerne for panelet som en tidlig advarsel (Early warning) til byggeriet. Umiddelbart ser årsagen ud til at være en uønsket thaumasitdannelse i fuger og puds. TI kan pt ikke drage en endelig konklusion, men har givet nogle foreløbige anbefalinger. 

Emnedagbog 10: Vægge af porebetonblokke med thaumasitdannelse (pdf)

 

Emnedagbog 11: Tørt indeklima og svindrevner

Svindrevne i en køkkenlågePå panelmøde 5 blev emnet fremlagt første gang, og det tog udgangspunkt i en medlemsundersøgelse i Dansk Byg-geri. Det drejer sig fx om revner i trægulve og køkkenlåger af massivt træ. Der er bl.a. set store svindrevner i huse med ventilationsanlæg med varmegenvinding. Omfang, karakter, årsager og forebyggelse forsøges afdækket i videndelingen mellem paneldeltagerne. Der kan være behov for nye vejledninger til håndværkere og andre eller bedre udbredelse af eksisterende vejledninger.

Emnedagbog 11: Tørt indeklima og svindrevner (pdf)